Measurement of gas emission from the soil

By measuring the emission of pollutants in air from stationary sources, the level, quantity and concentration at the source i.e. the emitter (dotted source) is determined. The aim of the measurement is to determine whether the measured concentrations are in the allowed emission limits. If the measured values ​​are higher than allowed, recommendations for improvement of the situation are given. The material is intended for students of the PFNS and it is in the Serbian language.

 

Merenje emisije gasova iz zemljišta

Merenjem emisije zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora utvrđuje se nivo, količina i koncentracija na mestu izvora zagađivanja, odnosno emiteru (tačkastom izvoru). Cilj merenja je da se utvrdi da li su izmerene koncentracije zagađujućih materija u dozvoljenim granicama emisije. Ukoliko su izmerene vrednosti veće od dozvoljenih, daju se preporuke za unapređenje stanja. Materijal je namenjen studentima PFNS i na srpskom je jeziku.

Download:

Merenje emisije gasova iz zemljišta