Teaching material for PFNS students for improved curricula – in Serbian

Pomoćni udžbenik pod nazivom “Agrometeorološko modeliranje – abiotički stres i produktivnost bilјaka” (ISBN 978-86-7520-444-2) zasniva se na nastavnom materijalu pripremlјenom tokom specifičnih aktivnosti koje su se odvijale tokom trajanja projekta (2016-2018): stručne obuke, naučne posete i gostujuća predavanja, a koje su izveštavane u okviru D3.4.

Ceo tekst se sastoji od kratkog predgovora, sadržaja i teksta sa ilustracijama (tabele i slike). Podelјen je na sledećih 5 delova:

1. (Agro) meteorologija, agroklimatski indeksi i modeli, agrometeorološka merenja i prognoza vremena,

2. Agrometeorološko modeliranje, interakcije u sistemu tlp-atmosfera, austrijski sistem monitoringa suše, efekti abiotskog stresa na proizvodnju useva (suša, prekomerna slanost i zagađenje teškim metalima),

3. Upravlјanje usevima u uslovima promenljive klime (primeri za krmne useve),

4. Dodatak,

5. Lista referenci.

Agrometeorološko modeliranje – abiotički stres i produktivnost bilјaka, ISBN 978-86-7520-444-2, možete preuzeti ovde.